TOP画像အိုဆာကာရွိေက်ာင္း

外観

MCA ေက်ာင္းမွနိဒါန္း (ဗီဒီယို)


フォトギャラリーバナー
フォトギャラリーバナー

ဝင္ေရာက္ခြင့္ ေျမပုံ
ပိုႀကီးတဲ့ေျမပုံ


Mitsumine Career Academy
Japanese Language Course

Dai3 Yamahiro Bldg. 4-1-1,
Kitashinnjuku, Shinjuku-ku,
Tokyo, Japan 169-0074
TEL:+81-3-5332-9332 
FAX:+81-3-5332-9331

Pre-ေကာလိပ္, အေထြေထြသင္တန္းအမွတ္စဥ္


 

Pre-ေကာလိပ္သင္တန္း


လိုအပ္ခ်က္ပညာေရး:
အနည္းဆုံးဂ်ပန္အထက္တန္းေက်ာင္း၏ပညာေရးဆိုင္ရာအဆင့္အတန္းရွိသည္, သို႔မဟုတ္ညီမၽွအရည္အခ်င္းမ်ားရွိရမည္။
သို႔ေသာ္တကၠသိုလ္သြားဖို႔ရည္႐ြယ္ထားေသာသူတို႔၏အနည္းဆုံးဂ်ပန္အထက္တန္းေက်ာင္း၏ပညာေရးဆိုင္ရာအဆင့္အတန္းရွိရမည္။

င္ခြင့္၏အခ်ိန္:
ဧၿပီ, ဇူလိုင္လ, ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ဇႏၷဝါရီလ

ေလၽွာက္လႊာကာလ:
အသီးအသီးသို႔ဝင်ေရာက်အခ်ိန္မ်ားအတြက္ေလၽွာက္လႊာကာလေအာက္ပါအတိုင္းကဲ့သို႔ျဖစ္၏။
ဧၿပီလင္ခြင့္: စက္တင္ဘာလ မွစ. အလယ္အလတ္ႏိုဝင္ဘာလမွ။
ဇူလိုင္လင္ခြင့္: စက္တင္ဘာလ မွစ. အလယ္အလတ္ႏိုဝင္ဘာလမွ။
ေအာက္တိုဘာလဝန္ခံခ်က္: မတ္လကေနေမလလယ္မွ။
ဇန္နဝါရီလင္ခြင့္: ဇူလိုင္လ မွစ. စက္တင္ဘာလမွ။

 


အေထြေထြသင္တန္း

လိုအပ္ခ်က္ပညာေရး:
အနည္းဆုံးဂ်ပန္အထက္တန္းေက်ာင္း၏ပညာေရးဆိုင္ရာအဆင့္အတန္းရွိသည္, သို႔မဟုတ္ညီမၽွအရည္အခ်င္းမ်ားရွိရမည္။
သို႔ေသာ္တကၠသိုလ္သြားဖို႔ရည္႐ြယ္ထားေသာသူတို႔၏အနည္းဆုံးဂ်ပန္အထက္တန္းေက်ာင္း၏ပညာေရးဆိုင္ရာအဆင့္အတန္းရွိရမည္။

င္ခြင့္၏အခ်ိန္:
ဧၿပီ, ဇူလိုင္လ, ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ဇႏၷဝါရီလ

ေလၽွာက္လႊာကာလ:
အသီးအသီးသို႔ဝင်ေရာက်အခ်ိန္မ်ားအတြက္ေလၽွာက္လႊာကာလေအာက္ပါအတိုင္းကဲ့သို႔ျဖစ္၏။
ဧၿပီလင္ခြင့္: စက္တင္ဘာလ မွစ. အလယ္အလတ္ႏိုဝင္ဘာလမွ။
ဇူလိုင္လင္ခြင့္: စက္တင္ဘာလ မွစ. အလယ္အလတ္ႏိုဝင္ဘာလမွ။
ေအာက္တိုဘာလင္ခြင့္: မတ္လကေနေမလလယ္မွ။
ဇန္နဝါရီလင္ခြင့္: ဇူလိုင္လ မွစ. စက္တင္ဘာလမွ။