TOP画像အိုဆာကာရွိေက်ာင္း

外観

MCA ေက်ာင္းမွနိဒါန္း (ဗီဒီယို)


フォトギャラリーバナー
フォトギャラリーバナー

ဝင္ေရာက္ခြင့္ ေျမပုံ
ပိုႀကီးတဲ့ေျမပုံ


Mitsumine Career Academy
Japanese Language Course

Dai3 Yamahiro Bldg. 4-1-1,
Kitashinnjuku, Shinjuku-ku,
Tokyo, Japan 169-0074
TEL:+81-3-5332-9332 
FAX:+81-3-5332-9331

သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း


ဒါဟာ 2014 ခုႏွစ္ကအေသးစိတ္ျဖစ္ပါတယ္။

class ႐ႈခင္း

gaikann
MCA ၏ရည္႐ြယ္ခ်က္

MCA ထိုကဲ့သို႔ေသာပညာသင္ႏွစ္သို႔မဟုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၌ရွိသကဲ့သို႔, မည္သည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ေက်ာင္းသားမ်ားက '' စာကၽြမ္းက်င္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ရည္႐ြယ္သည္။ ေက်ာင္းမွာေန႔စဥ္လိုအပ္ေသာျဒပ္စင္သင္ယူျခင္းအားျဖင့္, ေက်ာင္းသားမ်ားဆက္သြယ္ေရး၏ေနာက်အဆင်႕အတွက်ကၽြမ္းက်င္မႈကိုနားေထာင်ႏွင့္ဖတ္႐ႈျခင္း, ေျပာဆိုျခင္း, ေရးသားျခင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ပါသည္။ ဤသူဝယ္ယူကၽြမ္းက်င္မႈအေပၚအေျခခံၿပီး, ေက်ာင္းသားမ်ားမိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အက်ိဳးစီးပြားမ်ားရန္သင့္ေလ်ာ္အတန္းထဲတြင္ဂ်ပန္ပိုမိုအဆင့္ျမင့္ level ကိုသင္ယူႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဟာေက်ာင္းသားမ်ားကိုနားလည္မႈကိုမွသင္ယူဂ်ပန္မ်ား၏ေလၽွာက္လႊာကိုမွတိုးနဲ႔ေနာက္ဆုံးဇာတိဂ်ပန္အျဖစ္အေတာ္ေလးကၽြမ္းက်င္စြာျဖစ္ႏိုင္သည္ကို MCA ရဲ႕ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။
MCA ေက်ာင္းသားမ်ားစိတ္ဝင္စားစရာ, လြယ္ကူေသာ-to-နားလည္ေသာမည္သည့္တစ္ခုတည္းေသာအတႏ်းလက္လြတ္ႏွင့္လူတိုင္းအသုံးဝင္ဖို႔မလိုသည္။
ေက်ာင္းမွနာရီ
 
 မြန္ျပည္နယ္ကေန Fri 20hours မွတစ္ပတ္လၽွင္
 [နံနက္] 9: 00-12: 30 [မြန္းလြဲပိုင္း] 13: 00-16: 30

စုစုေပါင္းအတႏ်း

 အေထြေထြအတန္းအစား 800 နာရီ / ႏွစ္တြင္

က်ေအာက်ခံ

 သဒၵါ / စာဖတ္ျခင္း / စကားလက္ဆုံ / နားေထာင္ျခင္း / အေရးအသား /
 ဖြဲ႕စည္းမႈ / ေဝါဟာရမ်ား / လက္ရွိျဖစ္ရပ္မ်ား
 ဂ်ပန္ယဥ္ေက်းမႈ (လက္ဖက္ရည္အခမ္းအနား / ဂ်ပန္ကခုန္စတာေတြ)

ေက်ာင္းသားသမဂၢရည္မွန္းခ်က္မ်ား

 N1 ၏ဂ်ပန္ဘာသာစကားကိုကၽြမ္းက်င္မႈစာေမးပြဲ (JLPT) ျဖတ္သန္း
 ဂ်ပန္တြင္ေကာလိပ္, တကၠသိုလ္, ဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္းသို႔မဟုတ္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေက်ာင္းတြင္သို႔ဝင္ေပါက္
 (လက္ေတြ႕က်ေသာစကားေျပာ / အေရးအသားစြမ္းရည္အတြက္) ဂ်ပန္ fluency
 ဂ်ပန္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းသိမွတ္ၾကေလာ့

 

 

桜 桜    
桜
桜

မာတိကာမူလတန္းငါ

စုစုေပါင္းအတန္းအစား: 200 နာရီ
ပင္မဖတ္စာအုပ္: Gogaku Ryugakusei မၽွမရွိ Nihongo ငါယဥ္

ဒီအဆင့္မွာေက်ာင္းသားမ်ားအေျခခံစကားလက္ဆုံကၽြမ္းက်င္မႈရဖို႔လိမ့္မည္
(JLPT n4 အျဖစ္တူညီတဲ့အဆင့္)

မူလတန္း II ကို

စုစုေပါင္းအတန္းအစား: 400 နာရီ
ပင္မဖတ္စာအုပ္: Gogaku Ryugakusei မၽွမရွိ Nihongo II ကိုယဥ္

ဒီအဆင့္မွာေက်ာင္းသားမူလတန္းအဆင့္တြင္ျဖည့္စြက္ႏိုင္ျဖစ္သင့္, သူတို႔ရဲ႕ခံစားခ်က္ေတြကိုသို႔မဟုတ္ထင္ျမင္ခ်က္ေဖာ္ျပတဲ့ကၽြမ္းက်င္မႈရရွိပါလိမ့္မည္။
(JLPT N3 အျဖစ္တူညီတဲ့အဆင့္)

အစ / အလယ္အလတ္အလယ္အလတ္ငါ

စုစုေပါင္းအတန္းအစား: 600 နာရီ
ပင္မဖတ္စာအုပ္: မူရင္းသွႏ်သင်ပစ္စၫ်းျမား

ဒီအဆင့္မွာေက်ာင္းသားၾကာၾကာစကားေျပာဆိုမႈရွိသည္သို႔မဟုတ္ရွင္းလင္းခ်က္ေပးနဲ႔ေန႔စဥ္ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္. ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရန္ကၽြမ္းက်င္မႈရရွိပါလိမ့္မည္။

အလယ္အလတ္ II ကို

စုစုေပါင္းအတန္းအစား: 800 နာရီ
ပင္မဖတ္စာအုပ္: Cyukyu Kara manabu Nihongo

ဒီအဆင့္မွာေက်ာင္းသားအလယ္အလတ္အဆင့္တစ္ဝါက်ပုံစံကိုရရွိႏိုင္မွာႏွင့္အခါသမယကိုက္ညီဖို႔စကားေျပာတစ္ထုံးစံေျပာင္းလဲလိမ့္မည္။

အလယ္အလတ္ III ကိုို

စုစုေပါင္းအတန္းအစား: 1000 နာရီ
ပင္မဖတ္စာအုပ္: Cyukyu Kara manabu Nihongo

ဒီအဆင့္မွာေက်ာင္းသားလူမႈေရး / လက္ရွိအမႈအအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္. သူ / သူမ၏ oppinions နားလည္ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
(JLPT n2 အျဖစ္တူညီတဲ့အဆင့္)

အဆင့္ျမင့္အလယ္အလတ္

စုစုေပါင္းအတန္းအစား: 1200 နာရီ
ပင္မဖတ္စာအုပ္: မူရင္းသွႏ်သင်ပစ္စၫ်းျမား

ဒီအဆင့္မွာေက်ာင္းသားသမဂၢဂ်ပန္ကဲ့သို႔တူညီေသာျဖစ္ၾကၿပီးလုနီးပါးကလူ dairly စကားေျပာဆိုမႈမ်ားအတြက္ေျပာတဲ့စကားကိုနားလည္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္သည့္စကားေျပာျခင္းေရးသားျခင္း, နားေထာင္ျခင္း, စာဖတ္ျခင္း၏ကၽြမ္းက်င္မႈရရွိမႈမွာရည္႐ြယ္သည္။
(JLPT N1 သို႔မဟုတ္ n2 အျဖစ္တူညီတဲ့အဆင့္)

အဆင့္ျမင့္ငါ

စုစုေပါင္းအတန္းအစား: 1400 နာရီ
ပင္မဖတ္စာအုပ္: Jyoukyou က de manabu Nihongo

ဒီအဆင့္မွာေက်ာင္းသားတစ္ဦးစာစီစာကုံးေရးသားေနတဲ့နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာစာအုပ္ဖတ္႐ႈျခင္းႏွင့္လူမႈေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္. ေဆြးေႏြးႏွင့္အတူကိုင္တြယ္ရန္ဂ်ပန္တစ္ဦးလိမၼာေသာရရွိမႈမွာရည္႐ြယ္သည္။
(JLPT N1, EJU ထက္ပိုမို 219 အမွတ္အျဖစ္တူညီတဲ့အဆင့္)

အဆင့္ျမင့္ II ကို

စုစုေပါင္းအတန္းအစား: 1600 နာရီ
ပင္မဖတ္စာအုပ္: Jyoukyu က de manabu Nihongo

ဒီအဆင့္မွာေက်ာင္းသားအသံထြက္, အသံၾသဇါသို႔မဟုတ္ဇာတိစပီကာႏွင့္တူသည့္သဘာဝဂ်ပန္အတြက္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ocassions ႏွင့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုႏွင့္အတူကိုင္တြယ္ရန္ဂ်ပန္စကားရပ္၏ဂ်ပန္ကၽြမ္းက်င္မႈရရွိပါလိမ့္မည္။

အဆင့္ျမင့္ III ကိုို

စုစုေပါင္းအတန္းအစား: 1800 နာရီ ~
ပင္မဖတ္စာအုပ္: သင္ၾကားေရးပစၥည္းမ်ားအတန္းအစား၏ရည္႐ြယ္ခ်က္အေပၚမူတည္

ဒီအဆင့္မွာေက်ာင္းသားသမဂၢသူ / သူမဂ်ပန္အသုံးျပဳမႈ၏အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဘာသာဓေလ့သိစဥ္အမ်ားအျပား occations သည္ႏွင့္အညီဂ်ပန္ကိုအသုံးပြဳဖို႔စကားရပ္သို႔မဟုတ္ကၽြမ္းက်င္မႈ၏ျမင့္မားေသာအဆင့္အတန္းကိုရရွိကာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းသို႔မဟုတ္အသိုင္းအဝိုင္းအေပၚလုပ္ကိုင္ဖို႔တစ္ရရွိမႈအင္အားႀကီးဂ်ပန္ကၽြမ္းက်င္မႈမွာရည္႐ြယ္ပါလိမ့္မယ္။